ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αναφορικά με την επιτυχή προσφυγή των εντολέων μας στον νόμο 3869/2010, υπάρχει ήδη πληθώρα αποφάσεων σύμφωνα με τις οποίες διασώθηκε η μοναδική και κύρια κατοικία των αιτούντων, ενώ το «κούρεμα» των συνολικών οφειλών τους τόσο προς τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και προς ασφαλιστικά ταμεία συνολικά αγγίζει το ποσοστό του 95%.

Αναλαμβάνουμε την υπεύθυνη και λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προϋποθέσεις υπαγωγή τους στον συγκεκριμένο νόμο, τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων από τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και την όποια επικοινωνία με αυτά. Οι δανειολήπτες αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα καταναλωτών, η οποία λόγω έλλειψης θεσμικών οργάνων λεπτομερούς ενημέρωσής τους αναφορικά με τους όρους του τραπεζικού δανεισμού βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε δανειακές συμβάσεις με επαχθείς όρους, πολλοί από τους οποίους είναι παράνομοι και καταχρηστικοί.

Το Γραφείο επίσης, σε συνεργασία με ειδικό πραγματογνώμονα των Δικαστηρίων Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα του εντοπισμού παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων των δανειοληπτών μέσω εκπόνησης ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης-έκθεσης  είτε σχετικά με δάνεια τα οποία έχουν εξοφληθεί, είτε σχετικά με δάνεια τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα αποπληρωμής.

Η οικονομοτεχνική μελέτη - έκθεση παρέχει στον δανειολήπτη ένα ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Σε συνδυασμό με τους έμπειρους διαπραγματευτικούς χειρισμούς που προσφέρει το Γραφείο προς προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων-δανειοληπτών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων επιτυγχάνεται δικαστική αλλά και εξωδικαστική αναδιάρθρωση δανειακών οφειλών.