ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλεύουμε τους εντολείς μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους σε νομικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα του Εμπορικού-Εταιρικού Δικαίου όπως:

ίδρυση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών,

κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών,

συμβουλευτική υποστήριξη εν λειτουργία εταιρειών και υπό εκκαθάριση,

κήρυξη εταιρειών σε πτώχευση και ειδική εκκαθάριση, κατοχύρωση και προστασία εμπορικών σημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα δικαίου και πολιτικής Ανταγωνισμού.